ZVV Awt-Gelaen‎ > ‎

Agenda jaarvergadering ZVV Awt-Gelaen

Agenda jaarvergadering ZVV Awt-Gelaen

(boekjaar 1 juli 2011 - 30 juni 2012)

woensdag 31 oktober 2012, Café Wilhelmina 19:00 uur.

Aanwezig bestuur:

Aanwezig leden:

Afgemeld:

Agendapunten:

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De presentielijst wordt uitgedeeld en ondertekend door de aanwezigen. Vervolgens wordt door het bestuur de agenda puntsgewijs behandeld en uitgelegd.

 a. Vaststelling notulen vorige jaarvergadering 14 december 2011

 b. Jaarverslag van het bestuur;

- prestaties team 1 en team 2

- terugtrekken team 2;

- sponsoring;

- activiteiten;

- vragen leden?

c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

De penningmeester geeft tekst en uitleg over het financieel jaarverslag.

Het betreffende jaarverslag/ de jaarrekening opgesteld door Finatics wordt uitgedeeld en ter inzage gelegd aan de overige leden.

d. Verslag van de kascommissie;

Kascommissie wordt gevormd door Maikel Schuffelen en Remco Kivit;

Voor de derde plek bestaat een vacature ivm beëindiging lidmaatschap Frans, wie wenst dit op zich te nemen?

 e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;

Uitleg van de penningmeester/ kascommissie

Goedkeuring jaarverslag/ de jaarrekening en vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

f. Vaststelling van de contributies;

De contributie voor het seizoen 2013-2014 wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 g. Vaststelling van de begroting;

Na uitleg van de penningmeester wordt de begroting goedgekeurd en vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 h. Benoeming bestuursleden;

Het bestuur zal worden uitgebreid tot 5 personen.

Bestuursleden zijn krachtens artikel 9 lid 3 van haar huidige statuten benoemd voor periode van drie jaar sinds oprichting (11 februari 2010). Dit geldt voor Kevin en Sacha, in de jaarvergadering van 2013 loopt deze termijn af, zijn wel herbenoembaar.

Ger zal van voorzitter benoemd worden tot vicevoorzitter.

Nieuwe bestuursleden:

Paul Hendriks tot voorzitter;

Ton Raven tot bestuurslid.

Vervolgens is de algemene ledenvergadering akkoord met de samenstelling van het bestuur.

Tenslotte wordt het huidige bestuur decharge verleend door de algemene ledenvergadering voor het door haar gevoerde beleid met betrekking tot de rekening en verantwoording van het betreffende boekjaar.

 i. Benoeming commissieleden;

Kascommissie krachtens artikel 12 lid 3 benoemd voor de duur van drie jaar.

Willen de huidige mensen hiermee doorgaan of zijn er andere kandidaten?

Vervolgens is de algemene ledenvergadering akkoord met de samenstelling van de kascommissie.

Evenementencommissie werd afgelopen jaar gevormd door Remco Kivit, Davey Nieuwendijk en Rob Janssen en werden benoemd voor de duur van 1 jaar.

Zijn er nog mensen die bij deze commissie willen?

j. Rondvraag.

 Sluiting: De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.